Kvinnors upplevelser av att leva med hjärntumör

Bachelor thesis Swedish OPEN
Dahlbäck, Angelica ; El-Houley, Layla (2018)
  • Publisher: Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd
  • Subject: Brain tumour | Women | Relatives | Experiences | Hjärntumör | Kvinnor | Närstående | Upplevelser | Medical and Health Sciences | Medicin och hälsovetenskap

Background: Brain tumour is a disease that can affect the life of the patient, both physically and mentally. Relatives to the patient of brain tumor lives with an uncertainty about how the disease will develop and affect their loved one, which leads to a dramatic change of their everyday life. Method: A qualitative, manifest content analysis with an inductive approach based on biographies. Aim: The aim of this study is to describe women’s experiences of living with a brain tumor. Findings: The result showed that the female patients experienced suffering in living with a brain tumor since they were affected both physically and mentally. To feel dependent on others and to not identify with who you had become, was strong signs on their changed everyday life. Even though these women experienced suffering they could feel hope and gain strength from their surroundings and their relatives. Conclusion: Women that live with brain tumor narrates experiences of difficult changes but also feelings of well-being during the entire course of the disease. These women experienced well-being whenever they accepted the disease, when they got support from their relatives and whenever their feelings where confirmed by the professional carers. All of these aspects contributed to these women’s well-being. Bakgrund: Hjärntumör är en sjukdom som kan medföra en livsförändring hos patienten med både psykiska och fysiska förändringar. Närstående till de som är drabbade av hjärntumör lever med en stor ovisshet kring hur sjukdomen kan utveckla sig och påverka den sjuka vilket leder till en kamp i deras förändrade vardag. Metod: En kvalitativ, manifest innehållsanalys med en induktiv ansats utifrån självbiografier. Syfte: Syftet är att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med en hjärntumör. Resultat: Resultatet visade att kvinnorna upplevde stora motgångar av att leva med hjärntumör då dess konsekvenser tedde sig i både fysiska och kognitiva svikter. Att uppleva ett beroende av andra och att inte längre vara sig lik var starka tecken på de kvinnliga patienternas förändrade vardag. Trots motgångarna upplevde kvinnorna en hoppfullhet och fann kraft i sin omgivning. De närstående till kvinnorna hade en stor betydelse för dem. Slutsats: Studien påvisar att kvinnor som är drabbade av hjärntumör skildrar upplevelser av svåra förändringar men även av välbefinnande under sin sjukdomsperiod. Acceptansen av sjukdomen samt närståendes stöd och vårdens bekräftelse är faktorer som bidrar till välbefinnande trots hjärntumören.
Share - Bookmark