publication . Bachelor thesis . 2012

Handelsbankens användande av CRM -Är det lönsamt?

Salman Kanbar, Ahmad;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2012
  • Publisher: Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling
  • Country: Sweden
Abstract
Frågeställning: På vilket sätt används CRM av Handelsbanken och hur påverkar det bankens lönsamhet? Syfte: Syftet med detta arbete är att kunna öka kunskapen om hur Handelsbanken tillämpar CRM och för att undersöka om användandet av CRM i bankens verksamhet är lönsamt eller inte. Metod: För att svara på studiens syfte blev en intervju utförd med Handelsbanken. Ännu en anledning till varför en intervju gjordes var på grund av att det var nödvändigt för att få det primärdata som behövdes och för att förstå hur banken använder sig utav CRM. Information blev även hämtat från olika källor såsom litteratur, internet och databaser. Slutsats: Slutsatsen med detta arbete...
Subjects
free text keywords: Customer Relationship Management, CRM, profitability, Handelsbanken, lönsamhet
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue