publication . Book . 2020

Përmirësimi i shëndetit dhe mirëqënies së derrave - Manual për fermerët e mbarështimit të derrave

Holinger, Mirjam; Ayrle, Hannah; Bochicchio, Davide; Butler, Gillian; Dippel, Sabine; Edwards, Sandra; Holmes, Diane; Illmann, Gudrun; Leeb, Christine; Maupertuis, Florence; ...
Open Access Albanian
  • Published: 01 Jan 2020
  • Publisher: Research Institute of Organic Agriculture FiBL
Abstract
Manuali pëfshin ekspertizën e fermerëve, konsulentëve, ekspertëve të fushës dhe literaturën teknike për mirëmbajtjen e shëndetit të derrave. Rekomandimet kanë për qëllim të mbështesin fermerët dhe konsulentët në zhvillimin e mbarështimit optimal të derrave. Ky manual përmban lista të kontrollit, në të cilat renditen shkaqet e mundshme dhe çrregullimet e sjelljes për fushat më problematike të derrave, si dhe sugjeron masa për korrigjimin e tyre.
Subjects
free text keywords: Health and welfare, Pigs
Download from
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue