Livet med hjärntumör- en personlig upplevelse

Bachelor thesis Swedish OPEN
Nilsson, Emelie ; Gummesson, Sara (2014)
  • Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för hälsa
  • Subject: Hjärntumör | livssituation | person | upplevelse

Bakgrund: Hjärntumör är en cancersjukdom som kan sätta sig på olika ställen i hjärnan. Beroende på var tumören sitter får personen olika symtom. Även biverkningar efter operation kan ge fysiska symtom. Hjärntumör påverkar personers upplevelser av livssituationen olika vid hjärntumör. Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelse av hur livssituationen ändras av hjärntumör. Metod: Metoden som använts var en litteraturstudie med kvalitativ ansats baserat på två självbiografiska böcker. Analysen genomfördes med Graneheim och Lundmans tolkning av en innehållsanalys. Resultat: Det framkom fyra kategorier: leva är inte självklart, svårigheter i vardagen, familj och vänner är betydelsefulla och livet går vidare. I kategorierna framkommer det att livssituationen ändras drastiskt när personerna drabbas av hjärntumör, relationerna blir då viktigare och inger trygghet. Kroppsliga förändringar upplevs som en begränsning i livssituationen och acceptans är då viktigt för att kunna anpassa vardagen. Slutsats: Studien kan bidra till att öka sjuksköterskans förståelse av hur personen upplever livssituationen när den påverkas av hjärntumör. Det är då viktigt att ha kunskap om hur upplevelsen förändras under sjukdomsförloppet. Mer forskning inom ämnet kan bidra till ytterligare kunskap och förståelse för sjuksköterskan som i sin tur kan använda kunskapen till att förbättra vården för personer med hjärntumör.
Share - Bookmark