Anhörigas upplevelser av mötet med sjukvårdspersonalen när deras barn vårdas för hjärntumör.

Bachelor thesis Swedish OPEN
Jönsson, Ida ; Gullstrand, Isabell (2014)
  • Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för hälsa
  • Subject: cancersjukdom | innehållsanalys | närstående | patografier

Bakgrund: En av de vanligaste cancersjukdomarna hos barn är hjärntumör. När ett barn fått diagnosen hjärntumör påverkas inte bara barnet utan även de anhöriga. Mötet med anhöriga är av stor betydelse då det visat sig att det sjuka barnets anhöriga blir djupt involverade i sjukvården när deras barn fått denna diagnos. Det är betydelsefullt för anhöriga att sjukvårdspersonalen ger en ärlig och korrekt information angående det sjuka barnet. Syfte: Syftet med studien var att belysa anhörigas upplevelser av mötet med sjukvårdspersonalen när deras barn vårdas för hjärntumör. Metod: Den valda metoden som användes var en innehållsanalys med kvalitativ ansats som genomfördes på två patografier. Böckerna analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans beskrivning av en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Anhöriga upplevde att det tog tid att bygga upp en trygghet till sjukvårdspersonalen, då det vid flera tillfällen krockade både i kommunikationen och bemötandet. Det var betydelsefullt för anhöriga att få känna sig delaktiga i sjukvården samt att få bli väl omhändertagna av sjukvårdsperonalen. Anhöriga upplevde även hur viktigt det var med individanpassad information och att sjukvårdspersonalen skulle identifiera situationen som det anhöriga befann sig i. Slutsats: Anhöriga till det sjuka barnet upplevde mötet med sjukvårdspersonalen som påfrestande vid flera tillfällen. Det var betydelsefullt som sjukvårdspersonal att kunna tillfredsställa anhörigas behov. Föreliggande studie borde kunna ge en ökad kunskap om hur anhöriga kan uppleva mötet med sjukvårdspersonalen när ett barn vårdas för hjärntumör.
Share - Bookmark