publication . Report . 2021

Har miljøtiltak i jordbruket effekt på biologiske kvalitetselement i vannforekomstene?

Pettersen, Ruben Alexander; Turtumøygard, Stein; Skarbøvik, Eva;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Mar 2021
  • Publisher: NIBIO
  • Country: Norway
Abstract
Prosjektet har undersøkt om det finnes en sammenheng mellom gjennomførte jordbrukstiltak og økologisk tilstand i vannforekomster, målt gjennom de biologiske valitetselementene bunndyr og begroingsalger. For nedbørfelt med mer enn 20 % jordbruksareal ble det funnet signifikant sammenheng mellom ingen jordarbeiding om høsten (åker i stubb gjennom vinteren) og økologisk tilstand, både for begroingsalger og bunndyr. Det ble ikke påvist sammenheng mellom økologisk tilstand og etablering av grasdekte kantsoner eller grasdekte vannveier. Metodikken som er utviklet i prosjektet er lovende, og bør kunne benyttes i kommende prosjekter, etter hvert som flere biologiske dat...
Subjects
free text keywords: Miljøtiltak, Environmental measures, Jordbruk, Agriculture, VDP::Naturressursforvaltning: 914, VDP::Natural resource management: 914
Any information missing or wrong?Report an Issue