publication . Report . 2016

Elektrisk båtfiske i Tanaelva. Kartlegging av fiskesamfunn i september 2014

Foldvik, Anders; Bremset, Gunnbjørn; Dokk, John Gunnar;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 19 Sep 2016
  • Country: Norway
Abstract
Foldvik, A., Bremset, G. & Dokk, J.G. 2016. Elektrisk båtfiske i Tanaelva. Kartlegging av fiske-samfunn i september 2014. - NINA Rapport 1162, 21 s. I september 2014 ble det ved hjelp elektrisk båtfiske gjennomført fiskebiologiske undersø-kelser i hovedstrengen av Tanavassdraget. Elvestrekningen fra samløp Anarjohka-Kara-sjohka til et stykke nedstrøms Tana bru ble undersøkt ved elektrisk fiske på i alt 81 langs-gående stasjoner (longisekter). En hovedkonklusjon etter undersøkelsene er at bruk av elek-trisk fiskebåt er en egnet og kostnadseffektiv metode for å kartlegge fiskesamfunnet i Tana-elva. Av i alt 16 fiskearter med kjente forekomster i Tanavassdraget ble...
Subjects
free text keywords: NINA Rapport, Tanavassdraget, overvåking, kartlegging, elektrisk fiske, elektrisk båtfiske, sjøvandrende laksefisk, laks, aure, harr, sik, gjedde, abbor, lake, ørekyt, skrubbe, hvitfinnet steinulke, trepigget stingsild, nipigget stingsild
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue