publication . Report . 2007

Hubro på Karmøya og vindkraft

Røv, Nils; Jacobsen, Karl-Otto;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2007
  • Publisher: Norsk institutt for naturforskning
  • Country: Norway
Abstract
Røv, N. og Jacobsen, K.-O. 2007. Hubro på Karmøy og vindkraft. – NINA Rapport 239. 36 s. I forbindelse planene for bygging Karmøy vindkraftverk, har vi foretatt en utredning om hubroens status, og sammenfattet relevant kunnskap om artens biologi og de faktorer som truer arten i dag. Vi har også diskutert hvilken betydning en ev. utbygging kan ha for hubrobestanden og hvilke avbøtende tiltak som kan iverksettes. Som følge av langvarig tilbakegang er hubrobestanden i Norge nå kategorisert som Sterkt truet (EN) i den nye norske rødlista. Tidligere og nåværende bestandsestimater antas å være altfor høye. Ellers rundt om i Europa der bestanden har vært i tilbakegang,...
Subjects
free text keywords: NINA Rapport, Hubro, Vindkraft, Konsekvensutredning, Eagle Owl, Wind power development, Impact analysis
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue