publication . Report . 2015

Strandeng – et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode III

Evju, Marianne; Hanssen, Oddvar; Stabbetorp, Odd Egil; Bratli, Harald; Ødegaard, Frode;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2015
  • Publisher: NINA
  • Country: Norway
Abstract
Strandenger er åpne gress- og urtedominerte vegetasjonstyper i fjæresonen. En gjennomgang av Rødlista for arter 2010 viste til sammen 120 rødlistearter som er registrert i strandenger, og det ble konkludert med at kortvokste strandenger er et viktig hotspot-habitat for flere organisme-grupper, særlig karplanter, biller og sommerfugler. Denne rapporten dokumenterer arbeidet med hotspot-habitatet strandenger i ARKO-prosjektet i perioden 2011 til 2015. De fleste rødlisteartene knyttet til strandengene har begrenset geografisk utbredelse og fore-kommer i hovedsak i de sørlige og sørøstligste delene av Norge. Strandenger i den boreonemo-rale sonen er vurdert til ster...
Subjects
free text keywords: Strandeng, hotspot-habitat, norsk rødliste, truete arter, kartlegging, overvåking, metodeutvikling, insekter, biller, karplanter, Sør-Norge, salt meadow, Norwegian redlist, threatened species, survey, monitoring, insects, beetles, vascular plants, South-Norway, NINA Rapport
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue