publication . Report . 2000

Offentlig styring av frivillige organisasjoner : med barne- og ungdomsorganisasjonene som case

Lorentzen, Håkon Wergeland; Hoaas, Krister;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2000
  • Publisher: Institutt for samfunnsforskning
  • Country: Norway
Abstract
Hensikten med rapporten er å sette søkelys på statlig fordelingspolitikk rettet mot frivillige organisasjoner. Barne- og familiedepartementets tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner er benyttet som case. I 1990-årene gjennomgikk disse støtteordningene omfattende reformer. Rapporten viser at mange organisasjoner mente at reformene påførte dem større administrative oppgaver, mer byråkrati og økte utgifter. Sentralleddet i flere sammenslutninger følte at kontakten med lokalplanet ble dårligere, fordi de i større grad enn før måtte kontrollere oppfølgingen av statlige kontrollrutiner. Avslutningsvis drøftes om statlig tildelingspolitikk på dette fel...
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue