publication . Article . Master thesis . 2015

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algısı (Ankara / Yenimahalle)

ÇIRAK, Sümeyra; BASKAN, Gülsün Atanur;
Open Access
  • Published: 15 Sep 2015
  • Publisher: Kastamonu Üniversitesi
  • Country: Turkey
Abstract
Bu çalışmanın amacı, Yenimahalle İlçesinde bulunan resmi ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel adalet algılarını ve bu algıların; cinsiyet, yaş, kıdem, branş, eğitim durumu, okuldaki hizmet süresi ve aynı müdürle çalışma süresi değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini saptamaktır. Bu amaçla, 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında Ankara Yenimahalle İlçesinde görev yapan 11 resmi ilköğretim okulunda görevli 499 öğretmene anket dağıtılmış, 400 (%80) anketten cevap alınmıştır. Bu anketlerin 357 (%89) tanesi işlenmiştir. Toplanan verilerin analizi için, betimsel istatistik, t testi, tek yönlü varyans analizi (One Way ANOVA) ...
Subjects
free text keywords: Örgütsel Adalet, Dağıtım Adaleti, İşlem Adaleti, Etkileşim Adaleti., Organizational Justice, Distributive Justice, Procedural Justice, Interactional Justice, Organizational justice
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue