publication . Master thesis . 2017

«Eg trur det gode resultatet kjem frå eit samspel mellom lege og pasient» : ei diskursanalyse av kvalitative intervju om legar sine sjukemeldingsvurderingar

Sørensen, Turid Stigen;
Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  • Published: 01 Jan 2017
  • Country: Norway
Abstract
Master i samhandling innan helse- og sosiale tenester Avdeling for helsefag Innleveringsdato: 16.06.17 Etter å ha samarbeida med legar over fleire år fekk eg interesse av å utforske korleis legane vurderer når dei står ovanfor ein pasient som treng eller ønskjer sjukemelding. Masteroppgåva handlar om kva vurderingar og kva etablerte diskursar som er rådande på legekontoret i samband med sjukemeldingspraksis. Problemstilling: Kva diskursar vert synlege i legar sine refleksjonar kring sjukemeldingspraksisen sin? Som metodisk og teoretisk hovudtilnærming har eg valt diskursanalyse. Det teoretiske bakteppet omfattar i tillegg teoriar om sosialkonstruktivisme, teori ...
Subjects
free text keywords: Sjukemelding, sjukefraværsoppfølging, legepraksis, sjukemeldingspraksis, diskursanalyse
Download from
Open Access
HVL Open
Master thesis . 2017
Provider: HVL Open
Any information missing or wrong?Report an Issue