publication . Bachelor thesis . 2015

Kva skattemessige konsekvensar medfører valet av føretaksform: Enkeltpersonføretak og aksjeselskap

Vallestad, Jan Erik;
Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  • Published: 01 Jan 2015
  • Country: Norway
Abstract
Økonomi og administrasjon BO6-2001 Mai 2015 I denne oppgåva har eg teke for meg kva skattemessige konsekvensar ein kan vente seg ved val av føretaksform. Eg har sett på dei vanlegaste føretaksformene i Noreg, enkeltpersonføretak og aksjeselskap. Eg har teke utgangspunkt i ei verkeleg verksemd, og fått bruke reelle rekneskapstal henta frå næringsoppgåva, resultatregnskapet og balansen. Dette har gjort problemstillinga meir interessant, og har sørga for eit mest mogleg realistisk grunnlag for å belyse dei ulike emna. På bakgrunn av dette har eg formulert tre forskingsspørsmål til dette emnet: Kva skattemessige skilnader er det mellom enkeltpersonføretak og aksjese...
Subjects
free text keywords: enkeltmannsforetak, aksjeselskap
Download from
HVL Open
Bachelor thesis . 2015
Provider: HVL Open
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue