publication . Master thesis . 2017

«På rett spor?» Erfaringar frå samhandling mellom ambulerande alderspsykiatrisk team og sjukeheimstilsette innan demensomsorg

Bjordal, Terese;
Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  • Published: 01 Jan 2017
  • Country: Norway
Abstract
Master i samhandling innan helse – og sosialtenester Avdeling for Helsefag 16. juni 2017 Tittel: På rett spor? Erfaringar frå samhandling mellom ambulerande alderspsykiatrisk team og sjukeheimstilsette innanfor demensomsorg Problemstilling: Korleis erfarer dei tilsette ved sjukeheim rettleiing frå alderspsykiatrisk ambulerande team når det gjeld pasientar med demens som har utfordrande åtferd? Bakgrunn: Dei offentlege omsorgstenestene har sidan 1970- åra vore i sterk vekst og forløparen til samhandlingsreforma la vekt på tenesteyting på lågaste effektive omsorgsnivå. Opptrappingsplan for psykiske helse vart derfor innført i 1999. I tråd med dette har spesialisth...
Subjects
free text keywords: aldersgeriatriske team, demens, utfordrende atferd, samhandling, ambulerende team
Download from
HVL Open
Master thesis . 2017
Provider: HVL Open
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue