publication . Master thesis . 2017

Kunnskapsutvikling blant personalet i barnehagen, ein leiars ansvar?

Paulen, Annette Storøy;
Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  • Published: 01 Jan 2017
  • Country: Norway
Abstract
Organisasjon og utdanningsleiing. Avdeling for samfunnsfag/Institutt for samfunnsvitskap/master i organisasjon og leiing 09.06.2017 Bakgrunnen for studien er at eg gjennom min yrkespraksis som pedagogisk leiar har opplevd det utfordrande å legge til rette for læring og kunnskapsutvikling i barnehagen. Målet med studien har vore å undersøke korleis styrar og pedagogisk leiar legg til rette for læring og kunnskapsutvikling, samt danne ei djupare forståing for korleis assistentane/fagarbeidarane opplever og tek til seg læringstiltaka. Studien belyser også kva assistentane/fagarbeidarane gjer for å tileigne seg kunnskap på eiga hand. Studien er basert på kvalitativ ...
Subjects
free text keywords: Kunnskapsutvikling, barnehagen, barnehagepersonalet, pedagogisk leder, barnehagestyrer
Related Organizations
Download from
HVL Open
Master thesis . 2017
Provider: HVL Open
Any information missing or wrong?Report an Issue