publication . Article . 2016

W poszukiwaniu metod efektywnego uczenia się dzieci w wieku wczesnoszkolnym, czyli o mnemotechnikach słów kilka

Mnich, Małgorzata;
Open Access Polish
  • Published: 01 Jan 2016
  • Country: Poland
Abstract
The article includes reflections on the factors determining the effective teaching and learning of children in early childhood education age. The first educational stage is the period, when children together with teachers should devote a lot of time to learning how to learn, recognising their own possibilities, and searching for effective methods of memorising, storing and recalling information as well as developing skills. It is important, that this search is accompanied by the awareness, that success depends both on the innate and cultural factors, in particular the arrangement of the teaching process with regard to the wide spectrum of available teaching meth...
Subjects
Medical Subject Headings: education
free text keywords: early childhood education, innate determinants, didactic determinants, brain-friendly teaching and learning
Related Organizations

B r o n k A.: Natura czy kultura. Uwagi metodologiczne. W: Natura, edukacja, kultura. Pedagogia źródeł. Red. B. P r z y b o r o w s k a. Toruń-Olsztyn: Wydawnictwo UMK-Wyższa Szkoła Informatyki i  Ekonomii TWP, 2006.

B r o p h y J.: Motywowanie uczniów do nauki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.

J u s z c z y k J.: Neuronauki w  edukacji. Nowe możliwości w  procesie nauczania-uczenia się. „Chowanna” 2012, T. 2 (39).

K ł o s i ń s k a T.: Wpływ fiszek autokreatywnych na sprawności polonistyczne uczniów w  edukacji wczesnoszkolnej. W: Problemy edukacji lingwistycznej. Red. M.T. M i c h a l e w s k a. Kraków: Impuls, 1999.

K o n a r z e w s k i K.: Wstęp. W: J. B r o p h y: Motywowanie uczniów do nauki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.

M a r k o v a D., P o w e l l A.: Twoje dziecko jest inteligentne. Jak poznać i  rozwijać jego umysł. Przeł. M. L e w a n d o w s k a. Warszawa: Wydawnictwo „Książka i  Wiedza”, 1996.

P e t l á k E.: Neropedagogika i  neurodydaktyka - tendencje XXI wieku. „Chowanna” 2012, T. 2  (39). 25 D. M a r k o v a, A. P o w e l l: Twoje dziecko jest inteligentne…, s. 124. 26 C. Freinet - podaję za: T. K ł o s i ń s k a: Wpływ fiszek autokreatywnych na

cji lingwistycznej. Red. M.T. M i c h a l e w s k a. Kraków: Impuls, 1999, s. 179.

P e t t y G.: Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i  techniki dla nauczycieli, wykładowców i  szkoleniowców. Przeł. J. B a r t o s i k. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.

S k i n n e r B.F.: Poza wolnością i  godnością. Przeł. W. S z e r e n b e r - g e r. Przedmową opatrzył J. S z a c k i. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.

S z a d z i ń s k a E.: Podstawy poznawcze procesu kształcenia. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012.

S z a h a j A.: Zniewalająca moc kultury. Artykuły i  szkice z  filozofii kultury, poznania i  polityki. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004.

Ż y l i ń s k a M.: Neurodydaktyka. Nauczanie i  uczenie się przyjazne mózgowi. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 2013.

Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue