Napad na Pearl Harbour

Bachelor thesis Croatian OPEN
Farkaš, Ivana;
(2016)
  • Publisher: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Humanities and Social Sciences. Department of History.
  • Subject: HUMANISTIČKE ZNANOSTI. Povijest. Hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest. | HUMANISTIC SCIENCES. History. Croatian and World Modern and Contemporary History. | Pearl Harbour | Drugi svjetski rat | rat na Pacifiku | ulazak SAD-a u rat

Japanski zračni napad na Pearl Harbor (američka luka na havajskome otoku Oahu), gdje se na sidrištu nalazio veći dio ukupne američke pacifičke flote, počeo je 7. prosinca 1941. u 7 sati i 50 minuta. Taj napad smatra se povodom za ulazak Sjedinjenih Američkih Država, koj... View more
Share - Bookmark