publication . Bachelor thesis . 2012

Lämmastiku lendumine sõltuvalt mulla ja mulda lisatud taimejäätmete keemilistest omadustest

Aalja, Merli;
Open Access Estonian
  • Published: 01 Jan 2012
  • Country: Estonia
Abstract
N2O on üks neist gaasidest, millel on märkimisväärne roll kliima soojenemises ja osoonikihi hõrenemises. Põllumajanduses kasutusel olevad mullad on aga atmosfääri lenduva N2O märkimisväärseks allikaks. Alternatiivväetistena kasutatavad taimejäätmed (haljasväetised) suurendavad N2O emissiooni veelgi. Töö eesmärk on metaanalüüsi kasutades teha järeldusi selle kohta, mis on N2O lendumisel kadude peamiseks põhjusteks, mis tingimustel lämmastiku emissioon intensiivistub ning kas lämmastiku emissiooni on võimalik ennetada. Lõputöö koostamisel on kasutatud metaanalüüsi meetodit. Metaanalüüs põhines uuringutel, mis on publitseeritud andmebaasis ISI WEB OF KNOWLEDGE aast...
Subjects
free text keywords: lämmastikuringe, mullad, biolagunevad jäätmed, keemilised omadused, bakalaureusetööd
Related Organizations
Download from
EMU DSpace
Bachelor thesis . 2012
Provider: EMU DSpace
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue