Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Book

Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 37. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Historiae

Miskei, Antal;
Hungarian
Publisher: Eszterházy Károly Főiskola
Country: Hungary
Related Organizations
73 references, page 1 of 8

1 Szabó István: A falurendszer kialakulása Magyarországon (X-XV. század). Bp., 1966. 187.; Solymosi László: A helytörténet fontosabb középkori forrásainak kutatása és hasznosítása. In: Történelmi Szemle, 1976. XIX. évf. 1-2. sz. 123.; Kubinyi András: Városhálózat a késő középkori Kárpát-medencében. In: Történelmi Szemle, 2004. XLVI. évf. 1-2. sz. 23-25.; Kubinyi András: Városfejlődés a középkori Magyarországon. In: Magyar középkori gazdaság- és pénztörténet. Jegyzet- és forrásgyűjtemény. Szerk.: Ferenczi László. Bp., 2006. 163. (a továbbiakban: Kubinyi, 2006/a.)

2 Kubinyi András: Városfejlődés és városhálózat a középkori Alföldön és az Alföld szélén. Szeged, 2000. 7. (Dél-alföldi Évszázadok 14.) (a továbbiakban: Kubinyi, 2000.); Kubinyi András: „Szabad királyi város” - „Királyi szabad város”? In: Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv I. Szerk.: Á. Varga László. Bp., 2006. 51-61. (a továbbiakban: Kubinyi, 2006/b.); Blazovich László: Vá- rosok az Alföldön a 14-16. században, Szeged, 2002. 117. (Dél-alföldi Évszázadok 17.) Kubinyi András a városok központi szerepkörének vizsgálatakor tíz szempontot állított fel: 1. Uradalmi központ, nagyúri rezidencia. 2. Bíráskodási központ, hiteleshely. 3. Pénzügyigazgatási központ. 4. Egyházi igazgatás. 5. Egyházi intézmények. (Káptalanok, kolostorok, ispotályok.) 6. A településről a középkor végén külföldi egyetemre beiratkozottak száma. 7. Kézműves vagy kereskedő céhek. 8. Úthálózati csomópont. 9. Vásártartás. 10. A település jogi helyzete. Ezek a kategóriák, amelyek kiegészíthetők még a zsidók jelenlétével, lehetőséget adnak arra, hogy a középkori magyar városhálózatról átfogó képet kapjunk (Kubinyi, 2006/a. 163.).

3 Corpus Juris Hungarici. Magyar Törvénytár. 1000-1526. évi törvényczikkek. Fordították és jegyzetekkel ellátták: Nagy Gyula, Kolosvári Sándor, Óvári Kelemen, Márkus Dezső. Bp., 1899. 708-709. (a továbbiakban: CJH, 1000-1526. Bp., 1899.).

4 Corpus Juris Hungarici. Magyar Törvénytár. 1526-1608. évi törvényczikkek. Fordították és jegyzetekkel ellátták: Kolosvári Sándor, Óvári Kelemen, Márkus Dezső. Bp., 1899. 788-789.

5 Decreta regni Hungariae. Gesetze und Verordnungen Ungarns 1301-1457. Collectionem manuscriptam Francisci Döry additamentis auxerunt, commentariis notisque illustraverunt Georgius Bónis, Vera Bácskai. Bp., 1976. 381. (Publicationes Archivi Nationalis Hungarici II. Fontes 11.)

6 CJH, 1000-1526. Bp., 1899. 716-717.

7 Timon Ákos: Magyar alkotmány- és jogtörténet, tekintettel a nyugati államok jogfejlődésére. II. bővített kiadás. Bp., 1903. 684-685.; Kubinyi, 2006/a. 161.; Kubinyi, 2006/b. 61.

8 Bácskai Vera: Magyar mezővárosok a XV. században. Bp., 1965. 95-101. (Értekezések a törté- neti tudományok köréből. Új sorozat 37.); Kubinyi, 2000. 41-42.

9 Kubinyi András: Mátyás különleges pénzreformja. In: Élet és Tudomány, 1990. XLV. évf. 50. sz. 1571-1573.; Engel Pál - Kristó Gyula - Kubinyi András: Magyarország története 1301-1526. Bp., 1998. 284. (Osiris Tankönyvek) (A vonatkozó rész Kubinyi András munkája.)

15 CJH, 1000-1526. Bp., 1899. 388-389.

moresidebar