publication . Article

A megváltozott tanárszerepek és korszerű értelmezésük a pedagógusképzésben

Ludányi, Ágnes;
Open Access Hungarian
  • Country: Hungary
23 references, page 1 of 2

nyos Közleményei. Eger. 1991. A gyermekvédelemben dolgozó pedagógusok mentálhigiénéje. In: Szöveggyűjteszakos hallgatók részére I. kötet. P. 179-185. 1994. -Estefánné Az elmélettől a gyakorlatig. Helyi sajátosságok. Személyiségfejlesztés a

Gyermek, Ifjúság. Pont Kiadó, Budapest, 1995. 3/4. IV. 23-26. -Estefánné Les expériences de la formation supérieure des conselliers D' orientation

conference. Budapest. 1993. 78. p. -Esteíanné-Balázsné A tanácsadó tanár és az iskola viszonya. In: MPT X. Országos

Tudományos Nagygyűlése. Előadáskivonatok. Budapest, 1992. 128. p. Estefánné Pályaszocializáció és pedagógussá válás. In: Pályalélektani tanulmányok.

Szeged. 1991. 43-51. -Estefánné-Bodnár: „Pedagógus szakma megújítása". Pályaszocializációs kutatás

eredményei az Egri Tanárképző Főiskolán. Pécs. 1994. 1-20. Estefánné-Bodnár: A személyiségközpontúság érvényesítésének lehetőségei a peda-

EKTF, Eger, 1994. Pedagógiai kriminálpszichológia. In: Szociálpedagógia szöveggyűjtemény

Eger. 1995. 65-120. Pályaszocializációs lehetőségek a tanárképzésben. In: Új Pedagógiai Közlemények.

1999. 144-152. Pályaszoializációs lehetőségek a tanárképzésben. In: Interdiszciplináris pedagógia.

Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék. Debrecen 73-84. 2001. A Nemzeti Alaptanterv. 1995. Művelődési Közlöny. 33. sz. 1757-1999. Buda Béla 1989. A személyiségfejlődés és a személyiségfejlődést szolgáló csoport-

lők Egyesülete. Tatabánya. 23-50. Buda Béla 1989. Munkahely és mentálhigiéné. In: Gerevich József (szerk.): Közös-

ségi mentálhigiéné. Gondolat. Budapest. 81-100. Bugán Antal 1994. Érték és viselkedés. Akadémiai Kiadó. Budapest. Chomsky, N. 1995. Mondattani szerkezetek. Nyelv és elme. Osiris. Budapest. Faragó Magdolna 1986. Végzős hallgatók kérdőíves vizsgálata. In: Völgyesy Pál

(szerk.): Felsőoktatási Kutatás 1981/85. Oktatáskutató Intézet. Bp. 157-189. Galicza János - Schődl Lívia 1993. Pedagógusok gubancai. PSZM. Budapest. Heller Ágnes 1996. Morálfilozófia. Cserépfalvi Kiadó. Budapest. Kuhn. Thomas 1984. A tudományos forradalmak szerkezete. Gondolat. Budapest. Makai Éva 1998. Gyermekvédelmi kultúra a pedagógusok szakmai önképzésében.

In: Bábosik-Széchy 180-194. Meleg Csilla 1996. Szemléletváltás a közoktatásban. Iskolakultúra 6-7. 23-25. Murreil, S. 1973. Community psychology and social systems. Behavior Publications.

New York, (idézi: Gerevich 1994). Nahalka István 1998. Az oktatás társadalmi meghatározottsága. In: Falus Iván. 45-76. Nahalka István 1997a. Konstruktív pedagógia - egy új paradigma a láthatáron I.

23 references, page 1 of 2
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue