UNAPREĐENJE PROCESA PRIPREME AGREGATA NA ASFALTNIM POSTROJENJIMA CIKLIČKOG TIPA POVRATOM ISPUŠNOG PLINA PRI PROIZVODNJI VRUĆIH ASFALTNIH MJEŠAVINA

Doctoral thesis Croatian OPEN
Cimbola, Zdravko;
(2019)
  • Publisher: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Civil Engineering and Architecture Osijek.
  • Subject: TEHNIČKE ZNANOSTI. Građevinarstvo. | TECHNICAL SCIENCES. Civil Engineering. | Građevinski zanat. Građevinski materijali | Building (construction) trade. Building materials. Building practice and procedure | agregati | vlaga | asfaltna mješavina | sušenje | brzina strujanja zraka | temperatura | vrijeme izloženosti | prionjivost | aggregates | humidity | asphalt mixtures | drying | air flow rate | temperature | time | affinity
    • udc: udc:69(043.3)

Na asfaltnoj bazi koristi se izuzetna količina energije prilikom proizvodnje vrućih asfaltnih mješavina. Kako se dio energije ispušta u atmosferu ideja prikazana u ovom radu je da tu energiju pretvorimo u zatvoreni ciklus proizvodnje. Stoga se kosa traka na asfa... View more
Share - Bookmark