publication . Bachelor thesis . 2016

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA U INDUSTRIJI

Štimac, Mile;
Open Access Croatian
  • Published: 18 Nov 2016
  • Publisher: Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću. Poslovni odjel.
  • Country: Croatia
Abstract
Organiziranje, planiranje i organizacijske strukture kao ekonomske kategorije vrlo su vaţne u poslovnoj ekonomiji i suvremenom poslovnom svijetu. Trţišni subjekt, odnosno poduzeće, ne moţe zamisliti poslovanje i opstanak na trţištu ukoliko ne vodi brigu o pravilnom, pravovremenom i kvalitetnom odabiru organizacijskog ustroja te sustavnom odrţavanju i unapreĎenju istog. Nakon što su postavljeni ciljevi poduzeća, izvršen izbor strategije za njihovo ostvarenje, oblikovana adekvatna misija i vizija te angaţirani odgovarajući ljudski resursi, pred menadţment se postavlja zadatak da osigura kvalitetan organizacijski ustroj poduzeća. Predmet analize u ovom završnom rad...
Subjects
free text keywords: DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Ekonomika poduzetništva., SOCIAL SCIENCES. Economics. Economics of Entrepreneurship., inovacija, industrija, organizacija, Podravka, struktura, innovation, industry, organisation, structure, DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija., SOCIAL SCIENCES. Economics.
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue