Razlika između klasične i keynesijanske ekonomske doktrine u 20. stoljeću s implikacijama na hrvatsku tranziciju

Master thesis Croatian OPEN
Brumec, Dino;
(2017)
  • Publisher: University North. University centre Varaždin. Department of Business Economics.
  • Subject: John Maynard Keynes | Friedrich Hayek | Milton Friedman | keynesijanizam | klasična ekonomija | monetarna politika | intervencionizam | tranzicija | ekonomske doktrine | Keynesian economics | classical economics | monetary politics | interventionism | transition | economic doctrines | DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Međunarodna ekonomija. | SOCIAL SCIENCES. Economics. International Economics.

U dvadeseto stoljeće svijet je ušao s nepoljuljanom vjerom u snagu slobodnog tržišta koje će regulirati odnose među ljudima na svakoj razini. Prvi znanstvenik koji se suprostavio toj vjeri na jasno strukturiran način bio je John Maynard Keynes koji je ponudio dr... View more
Share - Bookmark