Utjecaj ekologije na dizajn ambalaže

Bachelor thesis Croatian OPEN
Brčić, Ira;
(2015)
  • Publisher: University North. University centre Varaždin. Department of Multimedia, Design and Application.
  • Subject: TEHNIČKE ZNANOSTI. Grafička tehnologija. Procesi grafičke reprodukcije. | TECHNICAL SCIENCES. Graphic Technology. Processes of Graphic Reproduction. | ambalaža | zaštita okoliša | eko prihvatljivo | novi materijali | packaging | environmental protection | eco-friendly | new materials

Otpad je sve veći problem zaštite okoliša u cijelom svijetu, pa tako i kod nas. Zaštita okoliša bi trebala biti sastavni dio načina života, a ne obveza stoga bi trebalo odgajati i educirati djecu već od rane dobi da je zaštita okoliša, uključujući otpad nešto o čemu mor... View more
Share - Bookmark