Film o Heraklicie

Article Polish OPEN
Tytko, Marek Mariusz;
(1987)
  • Subject: literatura | poezja | polska literatura XX wieku | Marek Mariusz Tytko (1967-) | liryka metafizyczna | poezja metafizyczna | poezja religijna | chrześcijaństwo | kultura chrześcijańska | poezja chrześcijańska | nowa metafizyczność | eschatologizm | film | Heraklit z Efezu | czas | przemijanie | manipulacje | inżynieria dusz | literature | poetry | Polish poetry in 20th century | metaphysical lyrics | metaphysical poetry | religious poetry | Christianity | Christian culture | Christian poetry | new metaphysics (new metaphysical poetry, new metaphysicsness) | eschatologism | Heraclitus of Ephesus | time | passing | manipulations | social engineering

Tekst jest wierszem metafizycznym o relacji człowieka ze światem na przykładzie filozofii Heraklita i manipulacji filmowej. The text is a metaphysical verse on relationship a man and the world for example philosophy of Heraclitus and film manipulation.
Share - Bookmark