Ocena sestojne zgradbe na območju Krakovskega pragozdnega rezervata s segmentacijo podatkov laserskega skeniranja

Article Slovenian OPEN
Hladnik, David; Pintar, Anže Martin;
(2017)
  • Publisher: Zveza gozdarskih društev Slovenije
  • Subject: gozdni rezervati | sestojne strukture | Krakov | lasersko skeniranje Slovenije | forest reserve | stand structures | laser scanning of Slovenia
    • udc: udc:630*56:630*22+630*58(045)=163.6

In Krakovo virgin forest reserve we assessed stand structures on the basis of the laser scanning data of Slovenia and forest inventory permanent sampling plots. Large growing stocks (730 m3 /ha) and quantities of deadwood (27 % of growing stock) are characteristic for a... View more
Share - Bookmark