Matere z motnjami v duševnem razvoju

Master thesis Slovenian OPEN
Kolarič, Sandra (2015)
  • Publisher: S. Kolarič
  • Subject: podpora | pravice | intellectual disability | 616.899:347.63-055.2(043.2) [udc]

S pregledom tuje literature in že opravljenih raziskav v tujini smo v teoretičnem delu magistrske naloge zajeli značilnosti mater z motnjami v duševnem razvoju, dejavnike, ki vplivajo na uspešnost opravljanja materinske vloge, ter pravice oseb z motnjami v duševnem razvoju do starševstva, v povezavi z zakonodajo na slovenskem. Navedli smo vzroke za omejevanje reprodukcije pri ženskah z motnjami v duševnem razvoju in problematiko odvzema skrbništva materam z motnjami v duševnem razvoju nad otroci. Vključili smo vire in oblike formalne ter neformalne podpore, ki jo matere z motnjami v duševnem razvoju potrebujejo, oziroma si je želijo, ter njen pomen pri opravljanju materinske vloge. V sklopu empiričnega dela naloge smo v kvalitativno raziskavo vključili pet mater z motnjami v duševnem razvoju različne starosti, ki imajo izkušnjo z rojstvom otroka in s starševstvom, po eno osebo iz materinega ožjega družinskega ali prijateljskega kroga ter po eno strokovno delavko, ki z materjo sodeluje ali je sodelovala v preteklosti. Zanimalo nas je, kako matere z motnjami v duševnem razvoju doživljajo materinsko vlogo, kakšne podpore so bile matere deležne od zanositve naprej, kako ocenjujejo to podporo, kako različni deležniki ocenjujejo uspešnost mater pri opravljanju materinske vloge, kako različni deležniki ocenjujejo formalno in neformalno podporo, ki so je matere z motnjami v duševnem razvoju deležne, in kakšne razlike se med temi materami pojavljajo v načrtovanju nosečnosti, uspešnosti opravljanja materinske vloge in v podpori glede na stopnjo motnje, starost in življenjske okoliščine. Zaključimo lahko, da vse matere materinstvo povezujejo s pozitivnimi čustvi, nekatere hkrati tudi z odgovornostjo in s skrbjo, ki je povezana z zadovoljevanjem življenjskih potreb otrok. Vse so s formalno podporo, ki so je bile skozi ta čas deležne, zadovoljne. Nekatere matere z motnjami v duševnem razvoju po mnenju strokovnih delavk in posameznikov iz ožjega družinskega ali prijateljskega kroga ne bi bile sposobne samostojnega materinstva, saj so preveč odvisne od intenzivne podpore družinskih članov in podporo potrebujejo že pri lastnem funkcioniranju. Po njihovem mnenju bi brez podpore to vlogo zmogla le ena mati iz vzorca. Posamezniki iz ožjega družinskega ali prijateljskega kroga so na splošno zadovoljni s podporo, ki je bila materi nudena s strani formalnih virov. Pri neformalni podpori določene matere izpostavljajo pomanjkanje podpore s strani enega od članov družine ali ljudi iz prijateljskega kroga. Strokovne delavke so mnenja, da imata dve materi iz vzorca zelo intenzivno podporo s strani staršev ter dve materi premalo podpore s strani partnerja. Matere so bile v obdobju od zanositve naprej s strani formalnih virov podpore deležne v obliki izobraževanja v materinski šoli, poučevanja praktičnih veščin v porodnišnici in s strani patronažne sestre. Prav tako so bile deležne nasvetov, usmerjanja, iskanja dodatnih virov pomoči in reševanja težav v partnerskem odnosu s strani socialnih delavk ter psihologinj. Neformalno podporo jim v največji meri nudijo partnerji, starši, sorojenci in prijateljice s pomočjo pri skrbi ter vzgoji otroka, opravljanju gospodinjskih opravil, prevozu, prav tako pa so jim na voljo za nasvete, usmerjanje, čustveno podporo ter poučevanje praktičnih veščin. Po lastnem mnenju, mnenju strokovnih delavk in članov iz ožjega družinskega ali prijateljskega kroga bi matere več podpore potrebovale v obliki informacij o poteku nosečnosti ter poroda
Share - Bookmark