Dielektrične lastnosti vodnih raztopin nekaterih mono- in polisaharidov

Master thesis Slovenian OPEN
Gubenšek, Špela (2017)
  • Publisher: Š. Gubenšek
  • Subject: fizikalna kemija | fizikalne lastnosti | električne lastnosti | specifična električna prevodnost | dielektrične lastnosti | dielektrična konstanta | faktor dielektričnih izgub | ogljikovi hidrati | monosaharidi | dekstroza | glukoza | fruktoza | polisaharidi | inulin | vodne raztopine ogljikovih hidratov | physical chemistry | physical properties | electrical properties | specific electrical conductivity | dielectric properties | dielectric constant | dielectric loss factor of carbohydrates | monosaccharides | dextrose | glucose | fructose | polysaccharides | inulin,aqueous solution of carbohydrate | 544.03:537.226.1/.3:577.114.3/.7 [udc]

V magistrskem delu smo raztopinam različnih saharidov določali dielektrične lastnosti. Analizirali smo vodne raztopine glukoze, fruktoze, inulina, dekstrina, maltodekstrina, oligofruktoze in glukozno-fruktoznega sirupa. Saharide smo okarakterizirali tako, da smo določil... View more
Share - Bookmark