Umerjanje hidravličnega modela in ocena vodnih izgub v cevovodnih omrežjih

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Ražman, Sandi;
(2016)
  • Publisher: S. Ražman
  • Subject: gradbeništvo | diplomska naloga | UNI | cevovodno omrežje | hidravlično modeliranje | makrokalibracija | vodne izgube | Epanet | minimalni nočni pretok | graduation thesis | civil engineering | water distribution networks | hydraulic modelling | macrocalibration | water losses
    • udc: udc:004.414.23:532.5(043.2)

Hidravlični model je pomembno orodje, s pomočjo katerega simuliramo obnašanje dejanskega vodovodnega sistema. Pričujoča diplomska naloga opisuje postopek grobega umerjanja oziroma makrokalibracije na praktičnem primeru. S sprotnim analiziranjem simulacij modela, odpravl... View more
Share - Bookmark