Povezanost modulacije refleksa H pri prehodu iz leže v stojo in mejami stabilnosti v stoji pri baletnih plesalcih

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Lešnik, Tjaša;
(2017)
  • Subject: refleks H | meje stabilnosti | balet | reflex H | limits of stability | ballet

Da bi ugotovili povezanost modulacije refleksa H in mej stabilnosti pri baletnih plesalcih, smo izmerili amplitudo refleksa H in izvedli štirismerni test mej stabilnosti. Refleks H je bil izmerjen osmim profesionalnim baletnim plesalcem, aktivnim članom baletnega ansamb... View more
Share - Bookmark