Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Bachelor thesis . 2022

Vpliv vrtilne frekvence bobna na delovanje gospodinjskega sušilnika perila

Indihar, Jurij;
Open Access
Slovenian
Published: 26 Aug 2022
Publisher: J. Indihar
Country: Slovenia
Abstract
Zaradi enostavnega, energetsko vedno bolj učinkovitega in vremensko neodvisnega sušenja perila, so sušilni stroji prisotni v vedno več gospodinjstvih. Zato razvoj sledi zahtevam trga po vedno bolj energetsko učinkovitih sušilnih strojih. Ena izmed prototipnih idej je zatesnjeno ohišje toplotne črpalke. Ob razvoju novega ohišja smo v tem diplomskem delu preverili, ali bi bilo optimalno spremeniti vrtilno frekvenco bobna zaradi drugačne karakteristike sistema. Z modifikacijo sušilnega stroja smo uspešno simulirali novo ohišje toplotne črpalke, določili karakteristiko novega sistema ter opravili funkcionalne teste pri treh različnih vrtilnih frekvencah bobna. Ugotovili smo, da s spremembo vrtilne frekvence vplivamo na čas sušenja in porabo električne energije. Najbolj optimalna vrtilna frekvenca bobna pa je odvisna od količine perila v ciklu sušenja. Drying clothes easily, more and more energy-efficiently and independently of the weather is making tumble dryers a common feature in more and more households. This is why developments are keeping pace with market demands for increasingly energy-efficient dryers. One of the prototype ideas is a sealed heat pump casing. In the development of the new casing, in this thesis we have checked whether it would be optimal to change the drum speed due to the different characteristics of the system. The dryer modification successfully simulated the new heat pump casing, characterised the new system and performed functional tests at three different drum speeds. We have found that by changing the speed, we can influence the drying time and the power consumption. The most optimal drum speed depends on the amount of laundry in the drying cycle.
Subjects by Vocabulary

Universal Decimal Classification: udc:621.3:648.336:621.577(043.2)

Subjects

sušilni stroj, vrtilna frekvenca, toplotna črpalka, karakteristika sistema, funkcionalni test, tumble dryer, heat pump, rotational frequency, system characteristics, functional test

Related Organizations
Related to Research communities
moresidebar