Metodologija analize stroškov in koristi za investicije v prometno infrastrukturo na osnovi Poročila vplivov na okolje

Master thesis Slovenian OPEN
Podvornik, Nina;
(2016)
  • Publisher: N. Podvornik
  • Subject: gradbeništvo | magistrska dela | investicije v prometno infrastrukturo | investicijska dokumentacija | analiza stroškov in koristi | ekonomika okolja | presoja vplivov na okolje | okoljski elementi investicije | civil engineering | master of science thesis | investment in transport infrastructure | investment documentation | cost-benefit analysis | environmental economics | environmental impact assessment | environmental elements of the investment | 347.823.2:656.11.053.1(497.4)(043) [udc]

Povečane potrebe po prometnem omrežju vodijo k dodatnim prometnim investicijam, ki so ne glede na njihov obseg, postavitev v prostor ter učinkovitost pomemben dejavnik gospodarskega razvoja. Investicije v prometno infrastrukturo lahko na sam razvoj vplivajo pozitivno (d... View more
Share - Bookmark