publication . Master thesis . 2017

Kontrastivna analiza oglasnih besedil v slovenskem in italijanskem jeziku

Brus, Mateja;
Open Access Slovenian
  • Published: 23 Nov 2017
  • Publisher: M. Brusj
Abstract
Namen magistrske naloge je analiza ter kontrastivna primerjava slovenskih in italijanskih oglasov za izdelke različnih področij. Naloga se osredotoča predvsem na uporabo izbranih jezikovnih sredstev, ki se pojavljajo v paralelnih besedilih za isti izdelek, in osvetli definicijo oglasa kot (jezikovnega in nejezikovnega) kontinuuma ter predstavi različne poglede na terminologijo, povezano z oglaševanjem. Dotakne se razvoja oglaševanja na slovenskih ter italijanskih tleh, kratko oriše razvoj današnjega oglasa iz reklame kot njegove predhodnice, predstavi tudi prvi slovenski oglas iz leta 1794 ter prvega italijanskega, objavljenega leta 1690. Opiše podobo oglasnega ...
Subjects
free text keywords: slovenščina, italijanščina, kontrastivna analiza, oglaševanje, oglas, oglasna besedila, jezikovna sredstva, oblikoslovje, skladnja, besedišče, besediloslovje, argumentacija, bolonjski magisteriji, magistrska dela, udc:[811.163.6:811.131.1]:659.1(043.2)
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue