Anksioznost učencev 6. razreda osnovne šole pri pouku angleščine kot tujega jezika v povezavi z njihovo učno uspešnostjo

Master thesis Slovenian OPEN
Praček, Anja;
(2017)
  • Publisher: A. Praček
  • Subject: anksioznost pri pouku tujega jezika | učna uspešnost | učenje angleščine kot tujega jezika | English language | anxiety | angleščina | anksioznost
    • udc: udc:811.111:616.891.6(043.2)

Magistrsko delo obravnava anksioznost šestošolcev pri pouku angleščine kot tujega jezika v povezavi z njihovo učno uspešnostjo pri pouku angleščine. Pouk angleščine se v marsičem razlikuje od drugih šolskih predmetov in prav ta posebna učna situacija lahko pri učencih i... View more
Share - Bookmark