Millora de l’eficiència energètica d’un edifici mitjançant energia solar fotovoltaica i aerotèrmica. Comparativa amb l’energia solar tèrmica

Bachelor thesis Catalan; Valencian OPEN
Casellas Sanz, Lluís (2014)
  • Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya
  • Subject: Buildings - Energy conservation | :Edificació::Construcció sostenible [Àrees temàtiques de la UPC] | Edificis -- Estalvi d'energia

Aquest projecte pretén realitzar un anàlisi de l’impacte que suposa la implantació d’una instal·lació fotovoltaica conjuntament amb una bomba de calor aerotèrmica sobre la qualificació energètica d’un habitatge. Per això, es dissenya una solució que combina les dues tecnologies esmentades (fotovoltaica i aerotèrmica) i posteriorment es compara amb el cas estàndard homòleg, que és l’energia solar tèrmica. En primer lloc es realitza l’avaluació energètica de l’habitatge en qüestió, on es caracteritza la demanda i les emissions que del mateix. Aquesta avaluació es realitza mitjançant el software CE3X, reconegut per el Ministeri d’Industria, Energia i Turisme i s’obté la classificació corresponent a la lletra “E”, deixant palès que es disposa de grans possibilitats de millora. Per tal d’escenificar i quantificar aquesta millora potencial, es dissenyen les dues solucions anteriorment esmentades: una instal·lació solar fotovoltaica conjuntament amb un equip aerotèrmic, que representa la base del present projecte, i una instal·lació solar tèrmica. Es dissenyen ambdues amb l’objectiu de cobrir les mateixes necessitats tèrmiques i s’avalua l’impacte que tenen sobre la qualificació energètica de l’habitatge. Així, s’obté que des del punt de vista de la eficiència energètica, les dues solucions presenten unes millores similars. Finalment, es realitza una comparativa entre ambdues tecnologies des d’un enfoc més ampli (a nivell tècnic, econòmic, ambiental i social) per esbrinar el potencial de cadascuna, on es conclou que la solució que combina l’energia fotovoltaica amb l’aerotèrmia presenta uns millors resultats globals que els obtinguts amb l’energia solar tèrmica. L’energia fotovoltaica combinada amb un equip d’aerotèrmia és, per tant, una alternativa interessant per a la producció d’aigua calenta sanitària i calefacció a nivell domèstic.
Share - Bookmark