Energia solar aplicada al bombeig hidràulic en una central hidroelèctrica

Bachelor thesis Catalan; Valencian OPEN
Fernández Reig, Pau (2015)
  • Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya
  • Subject: :Energies::Energia solar fotovoltaica [Àrees temàtiques de la UPC] | Photovoltaic power generation | Energia solar fotovoltaica

El present projecte té com a objectiu fonamental convertir la coberta d’una nau industrial en un element actiu de captació i transformació de l’energia fotovoltaica per a posteriorment ser utilitzada en l’accionament d’una bomba hidràulica que impulsarà aigua cap a un embassament superior, possibilitant-ne una futura obtenció d’energia elèctrica turbinant aquesta aigua que ha sigut bombejada. Si bé l’abast del projecte es centra fonamentalment en el polígon industrial de Berga i en la presa i embassament de la Baells, el model és perfectament vàlid per a qualsevol localització amb unes característiques geogràfiques de localització similars. D’entre les diferents tecnologies existents pel que fa a captació d’energia fotovoltaica, s’opta per la tecnologia de capa fina(o lones fotovoltaiques) en base a la qual es desenvolupa la solució tècnica global i es duen a terme els diferents estudis energètic, econòmic i mediambiental. Es realitzarà una comparació entre dos fabricants de lones(producte 1 i producte 2), tenint cadascun unes modalitats d’instal·lació, i també es compararan diferents fabricants de bombes hidràuliques. El resultat obtingut, a nivell de producció energètica anual, ha estat de 238.534,8 kWh/any amb el producte 1 i la bomba MEC-MR 80/3 C de CAPRARI, i per al producte 2 s’han obtingut 146.116,8 kWh/any amb la bomba MEC-MR 80-1/3 E també de CAPRARI. L’impacte ambiental que aquests valors suposen nivell d’emissions anuals de gasos d’efecte hivernacle en el primer any han estat de: 101,41 t de CO2, 227,48 kg de SO2 i 156,88 kg de NOx per al producte 1 i de 65,14 t de CO2, 146,1 kg de SO2 i 100,76 kg de NOx per al producte 2. A banda d’aquests resultats energètics i ambientals, també s’hi inclouen els corresponents càlculs econòmics, així com també unes possibles millores per a fer el projecte rendible, ja que tal com es presenta inicialment no ho és. Si bé el grau de magnitud a nivell de generació energètica i reducció d’emissions és part important de l’abast del projecte, com també ho és l’estudi econòmic, hi ha altres temes també tractats que mereixen ser destacats. Entre aquests hi ha la presentació de l’energia fotovoltaica i hidroelèctrica com a font d’energia renovable, la descripció dels elements que conformen una planta solar fotovoltaica i una planta hidroelèctrica així com també un treball d’anàlisi de la informació envers a l’àrea geogràfica sotmesa a estudi.
Share - Bookmark