Determinació de la Tenacitat de Fractura d’un material fràgil

Conference object Catalan; Valencian OPEN
Salán Ballesteros, Maria Núria;
(2009)
  • Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació
  • Subject: :Ensenyament i aprenentatge::Didàctica::Organització de la docència [Àrees temàtiques de la UPC]

Identificar, entre totes les propietats mecàniques que caracteritzen un material, quina o quines es requereixen per determinar la Tenacitat de Fractura. Establir relacions entre aquest paràmetre i la “bondat” del material. Fer cerca bibliogràfica per identificar e... View more
Share - Bookmark