Tüketim Olgusunun Sinemada Kullanımı: Fıght Club Filminin İncelenmesi

Article OPEN
Kınay, Ömür (2014)
  • Publisher: The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication
  • Subject: Tüketim | Sinema | Kitle İletişim Araçları | Marka | Fight Club | Consumption | Cinema | Mass Communication Tools | Advertisement | Brand

“Tüketim toplumu”, bugün yürürlükte olan toplum yapısının, yapılan birçok tanımlamalarından sadece bir tanesi olmaktadır. Tüketim toplumu denilince akla ilk gelen ‘tüketme’ edimi Fight Club filminde, ürün yerleştirme uygulamasıyla bireyi ve toplumu doğrudan etkileyen ve biçimlendiren bir yapıyı ifade etmek için kullanılmış ve eleştirel bir bakış açısıyla işlenmiştir. Bir anlatı türü olarak sinema filmlerinin çözümlenmesi pek çok farklı yöntemle yapılmaktadır. Bunlardan; söylem analizi, içerik analizi, metinlerarası ve göstergebilimsel çözümleme başlıcaları olmaktadır. Bu çalışma kapsamında Fight Club filminin tüketim toplumuna yönelik geliştirdiği eleştirel bakış açısı incelenmiş, filmin anlatısal yapısında gösterdiği marka ve ürünleri, Cristel A. Russel tarafından üç farklı ürün yerleştirme sınıflandırmasıyla; ekrana yerleştirme (screen placement), senaryoya yerleştirme (script placement) ve olay örgüsüne yerleştirme (plot placement) olarak tespit edilip çözümlenecektir. “Consumer society” is one of the terms available to describe the structure of societies today. In the film Fight Club, the act of “consuming” is exemplified through product placement, which the film does, but nonetheless approaches in a critical context in order to demonstrate how it directly affect the individual and society. As a type of narrative, film can be analyzed through different methods. Discourse analysis, content analysis, inter-textual analysis and semiology are some of these methods. In this study, the critical point of view towards the consumer society taken on by Fight Club has been examined through a close analysis of the brands and products placed within the narrative structure. This analysis has been undertaken through Cristel A. Russel’s three different product placement classification systems: screen placement, script placement and plot placement.
Share - Bookmark

  • Download from
  • Cite this publication