Tüketicilerin ambalajlı ve açık süt tüketim tercihlerini etkileyen faktörler: Erzincan ili örneği

Article Turkish OPEN
Erdal, Gülistan ; Tokgöz, Kübra (2011)
  • Publisher: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
  • Subject: Açık Süt | Ambalajlı Süt | Süt Tüketim Tercihi | Erzincan | Unpacked Milk | Packed Milk | Milk Consumption Preferences

Bu araştırmada Erzincan’da yaşayan ailelerin açık ve ambalajlı süt tüketimlerini etkileyen faktörler incelenmiştir. Çalışmada kullanılan veriler Erzincan merkez ilçede yaşayan 273 aile ile yapılan anketlerden elde edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, incelenen ailelerin yıllık kişi başına süt tüketimi 59,52 litre olarak belirlenmiştir. Ailelerin süt tüketimlerinde alışkanlıklarından dolayı daha çok açık sütü tercih ettiği belirlenmiştir. Araştırma bölgesinde ailelerin gelir seviyesi, eğitim durumları, cinsiyetleri ve yaş faktörleri ile açık süt ve ambalajlı süt tüketimi arasında farklı önem düzeylerinde ilişki olduğu tespit edilmiştir. In this study, the factors affecting the consumption of packed and unpacked milk was examined with the help of survey data obtained from the 273 households living in Erzincan City Center. According to the research findings, weekly milk consumption of the examined families was determined as 59,52 liter per individual. It was understood that families consume unpacked milk much more in milk consumption from habit. It has been identified that the importance level between the unpacked and packed milk consumption depends on the family income level, education level, gender and age factors in the examination area.
Share - Bookmark

  • Download from
    DSpace@KMU via DSpace@KMU (Article, 2011)
  • Cite this publication