publication . Doctoral thesis . 2015

Fizičke i senzorske karakteristike funkcionalnih prehrambenih namaza na bazi celuloznih hidrokoloida i brašna pogače uljane tikve

Nikolić, Ivana;
Open Access
  • Published: 13 Oct 2015
  • Publisher: Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет
  • Country: Serbia
Abstract
<p>Osnovni cilj ovog istraživanja je utvrđivanje mogućnosti proizvodnje funkcionalnog niskoenergetskog prehrambenog namaza na bazi bra&scaron;na od semena tikve golice i hidrokoloida ugljenohidratnog porekla.<br />Utvrđivanju ove mogućnosti prethodilo je potpuno karakterisanje i definisanje sastavnih komponenti namaza. To su bra&scaron;no od semena tikve golice i prehrambeni hidrokoloidi na bazi vlakana. Bra&scaron;no od semena tikve golice analizirano je radi određivanja njegovih fizičko&ndash;hemijskih karakteristika, funkcionalnih svojstava, mikrobiolo&scaron;ke ispravnosti i mikrostrukturalne prirode. Analizama bra&scaron;na stečen je uvid u fizičke, nutriti...
Subjects
free text keywords: celulozni hidrokoloidi, brašno pogače uljane tikve, prehrambeni namaz, reologija, tekstura, senzorska ocena, cellulose hydrocolloids, flour of hull–less pumpkin seed cake, food spread, rheology, texture, sensory evaluation, celulozni hidrokoloidi, brašno pogače uljane tikve, prehrambeni namaz, reologija, tekstura, senzorska ocena, cellulose hydrocolloids, flour of hull–less pumpkin seed cake, food spread, rheology, texture, sensory evaluation
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue