Zázemí závodního týmu

Master thesis Czech OPEN
Jakeš, Miroslav (2015)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
  • Subject: Objekt pro zázemí závodního týmu | jednopodlažní objekt | projektová dokumentace | systém POROTHERM | zelená plochá střecha | jednoplášťová plochá střecha. | Headquarters of racing team | single-storey building | project documentation | wall system POROTHERM | green flat roof | single-layer flat roof.

Předmětem diplomové práce je objekt pro zázemí závodního týmu. Objekt je řešen stěnovým systémem porotherm, stropy jsou monolitické železobetonové a zastřešení budovy je kombinací zelené ploché střechy a jednoplášťové ploché střechy s ocelovými vazníky. Budova je navržena jako jednopodlažní, pouze nad částí půdorysu haly je budova dvoupodlažní. Budova se skládá ze dvou funkčně oddělených části. The subject of this thesis is Headquarters of racing team. The building is designed wall system porotherm, ceilings are monolithic concrete and roofing of the building is a combination of green flat roofs and single-flat roof with steel trusses. The building is designed as a single-storey, only part of the plan of the hall is a two-storey building. The building consists of two functionally separate parts. C
Share - Bookmark