Jaderná elektrárna je zelený zdroj energie

Master thesis Czech OPEN
Hynčica, Martin (2010)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
  • Subject: jaderná elektrárna | radioaktivní odpady | vyhořelé jaderné palivo | uzavření palivového cyklu | obnovitelné zdroje energie | vliv jaderné elektrárny na životní prostředí | nuclear power plant | nuclear waste | spent nuclear fuel | closed fuel cycle | renewable energy sources | nuclear power plant impact on environment

Tato diplomová práce se zabývá jadernou energetikou a jejím vlivem na životní prostředí. V práci je popsán aktuální stav energetiky v ČR, zvláště energetiky jaderné a její výhledy do budoucna. Práce se zabývá nakládáním s odpady produkovanými jadernou elektrárnou a vyhořelým jaderným palivem. Autor se zabývá porovnáním jaderné elektrárny s ostatními zdroji elektrické energie, které jsou provozovány a s jejichž zastoupením v energetickém mixu se počítá i v budoucnu. Zaměřuje se nejen na zdroje využívající fosilní paliva, ale i obnovitelné zdroje energie. Tyto výrobny elektrické energie autor porovnává z pohledu produkovaných odpadů na jednotku vyrobené energie, nároků na zastavěný prostor, bezpečnostních ukazatelů, ekonomických ukazatelů a dalších vlastností vybraných zdrojů. This diploma thesis deals with nuclear energetics and its impact to the environment. Present state of the energetics, mainly nuclear energetics, in the Czech Republic is discussed here. Also perspective of nuclear energetics is given. The thesis describes nuclear power plant waste handling and also spent nuclear fuel handling. Nuclear power plant is compared with other sources of electric energy, which are counted to the energetic mix. The author focuses on fossil fuels and also on the renewable energy sources. The amount of produced waste to the unit of produced energy, built up area, safety and economic indicators and other parameters are followed for each source of energy. A
Share - Bookmark