Optimalizace odpadového hospodářství farmaceutické firmy

Master thesis Czech OPEN
Krystýnová, Hana;
(2012)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
  • Subject: Odpad | nebezpečný odpad | farmaceutický odpad | odpadové hospodářství bioodpad | biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven | původce odpadu | optimalizace odpadového hospodářství | Waste | hazardous waste | pharmaceutical waste | waste management | biowaste | biodegradable waste form kitchens and canteens | originator of waste | optimization of waste management

Diplomová práce s názvem Optimalizace odpadového hospodářství farmaceutické firmy se nejprve zabývá základními pojmy, legislativními požadavky pro původce odpadu z hlediska vznikajících odpadů. Následuje analýza hospodaření s odpady ve zvoleném farmaceutickém podniku na... View more
Share - Bookmark