Výložník kombinovaného skládkového stroje

Master thesis Czech OPEN
Štursa, Martin (2013)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
  • Subject: kombinovaný skládkový stroj | kolesový nakladač | kolesový výložník | koleso | korečky | ocelová konstrukce | pevnostní výpočet | stacker/reclaimer | bucket-wheel reclaimer | bucket-wheel boom | bucket-wheel | buckets | steel structure | stress analysis

Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí částí kombinovaného skládkového stroje určeného pro obsluhu skládky hnědého uhlí u uhelné elektrárny. Nejprve jsou nadefinovány základní parametry stroje a silové účinky zatěžující stroj během provozu. Práce dále obsahuje návrh ocelové konstrukce kolesového výložníku, kolesa, korečků, pohonu kolesa, hřídele, ložisek a dalších částí kolesového výložníku. Tyto součásti jsou ověřeny analytickými nebo konečnoprvkovými výpočty. This master’s thesis deals with the construction of parts of a bucket-wheel stacker/reclaimer designed to operate lignite stockyard at coal power plant. First the basic parameters of machine and loads applied in service are defined. The work also includes the design of steel structure of bucket-wheel boom, bucket-wheel, buckets, bucket-wheel drive, shaft, bearings and other parts of bucket-wheel boom. These parts are verified by analytical or finite element analysis. A
Share - Bookmark