Návrh změny metody konsolidace u vybraného konsolidovaného celku

Master thesis Czech OPEN
Čadová, Michaela (2017)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  • Subject: Konsolidace účetní závěrky | konsolidovaná účetní závěrka | konsolidační celek | mateřský podnik | dceřiný podnik | metody konsolidace | konsolidační rozdíl | rozhodující vliv | podstatný vliv | společný vliv. | Consolidation of the financial statement | consolidated financial statement | consolidation group | parent company | subsidiary | consolidation methods | goodwill | decisive influence | substantial influence | the joint effect.

Téma diplomové práce je konsolidace účetní závěrky. Práce obsahuje teoretická východiska, která se týkají problematiky konsolidace účetní závěrky, a tyto poznatky jsou potom zúročeny v části praktické. Analytická část se zaobírá zhodnocením současného stavu, obsahuje tedy původní konsolidaci účetní závěrky zvolené společnosti. V návrhové části je aplikována nová metoda konsolidace účetní závěrky. Následně je zhodnocen dopad změny konsolidační metody na ekonomickou situaci konsolidačního celku. The topic of this thesis is a consolidation of the financial statement. Thesis contains basic theoretical approaches related to consolidated financial statements, which are then applied in its practical part. Aim of the analytical part is to assess the current state of the company, containing original consolidation methods used for a consolidation of the financial statement. In the last part of this thesis a new consolidation method is being applied, followed by the evaluation of an impact this new method has on the general economical situation of the whole consolidated group. C
Share - Bookmark