publication . Master thesis . 2017

Návrh změny metody konsolidace u vybraného konsolidovaného celku

Čadová, Michaela;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  • Country: Czech Republic
Abstract
Téma diplomové práce je konsolidace účetní závěrky. Práce obsahuje teoretická východiska, která se týkají problematiky konsolidace účetní závěrky, a tyto poznatky jsou potom zúročeny v části praktické. Analytická část se zaobírá zhodnocením současného stavu, obsahuje tedy původní konsolidaci účetní závěrky zvolené společnosti. V návrhové části je aplikována nová metoda konsolidace účetní závěrky. Následně je zhodnocen dopad změny konsolidační metody na ekonomickou situaci konsolidačního celku. The topic of this thesis is a consolidation of the financial statement. Thesis contains basic theoretical approaches related to consolidated financial statements, which ar...
Subjects
free text keywords: Konsolidace účetní závěrky, konsolidovaná účetní závěrka, konsolidační celek, mateřský podnik, dceřiný podnik, metody konsolidace, konsolidační rozdíl, rozhodující vliv, podstatný vliv, společný vliv., Consolidation of the financial statement, consolidated financial statement, consolidation group, parent company, subsidiary, consolidation methods, goodwill, decisive influence, substantial influence, the joint effect.
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue