Vodní ráz v oblasti nízkých tlaků

Master thesis Slovak OPEN
Schultz, Richard;
(2012)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
  • Subject: Metóda Lax - Wendroff | rýchlosť zvuku | prietok | tlak | okrajová podmienka | počiatočná podmienka | časový krok | Lax - Wendroff method | speed of sound | flow | pressure boundary condition | initial condition | time step

Predmetom diplomovej práce „Vodný ráz v oblasti nízkych tlakov“ je riešiť problematiku dynamického chovania kvapaliny v oblasti nízkych tlakov. V práci je rozpracovaná problematika vplyvu zmeny tlaku na rýchlosť zvuku v kvapaline. Problém je riešený v časovej oblasti po... View more
Share - Bookmark