Implementace novelizované normy ISO 10006 ve spolecnosti UNICORN a.s.

Master thesis Czech OPEN
Havlín, Jan; (2008)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  • Subject: Proces | Projekt | Projektové řízení | ČSN ISO 10 006 Systémy managementu jakosti - Směrnice pro management jakosti projektů | Plán managementu projektu | Plán jakosti. | Process | Project | Project management | ČSN ISO 10 006 Quality management systems - Guidelines for quality management in projects | Project management plan | Quality plan.

Diplomová práce zpracovává analýzu současného stavu řízení projektů ve společnosti UNICORN a.s. a navrhuje doporučení ke zlepšení v této oblasti na základě ČSN ISO 10 006 Systému managementu jakosti - Směrnice pro management jakosti projektů. This Thesis looks at the... View more
Share - Bookmark