Slaďování pracovního a osobního života pracovníků

Master thesis Czech OPEN
Šauerová, Martina;
(2017)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  • Subject: Slaďování pracovního a osobního života | flexibilní formy práce | spokojenost zaměstnanců | personální řízení | zaměstnavatel | Work-life balance | flexible forms of working | satisfaction of employees | human resources | employer

Diplomová práce se zabývá tématem slaďování pracovního a osobního života ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena do tří části – na teoretickou, analytickou a závěrečnou část. Teoretická část vysvětluje atraktivitu a důležitost tohoto tématu, popisuje jednotlivé nástr... View more
Share - Bookmark