Návrh podnikatelského záměru

Master thesis Czech OPEN
Lanc, Martin;
(2009)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  • Subject: podnik | podnikatelský záměr | malá firma | předškolní péče | evropské strukturované fondy | zákonné povinnosti | normy | SWOT analýza | SLEPT analýza | strategie rozvoje | strategická analýza | marketingový mix | finanční analýza | obchodní strategie | dotace | business | business plan | small company | kindergarten | European structural funds | statutory rules | norms | SWOT analysis | SLEPT analysis | development strategy | strategy analysis | marketing mix | financial analysis | business strategy | dotations

Cílem této diplomové práce je definovat podnikatelský záměr konkrétního malého podniku a následně ho zpracovat do podoby podnikatelského plánu. Tento záměr bude sloužit jako podklad pro realizaci soukromé mateřské školy. Diplomová práce obsahuje teoretickou část, analýz... View more
Share - Bookmark