Vývoj kompozitních maltových a cementových směsí

Master thesis Czech OPEN
Hlavinková, Eva (2014)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
  • Subject: Ternární pojivý systém | ettringit | podlaha | suché maltové a cementové směsi | samonivelační stěrka | samonivelační potěr | plastifikační přísada | Ternary binding system | ettringite | floor | dry cement and mortar mixtures | thin layer self-levelling floor screed | self-levelling underlay | plasticizer agent

Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem složení a studiem vlastností ternárního pojivého systému na bázi účelového vzniku ettringitu, následně užitého k přípravě samonivelačních podlahových hmot typu potěr a stěrka. U navržených skladeb daných směsí je posléze zaměřena pozornost na optimalizaci dávkování dvou druhů plastifikační přísady s následným posouzením jejich vlivu na technologické vlastnosti těchto hmot. This diploma thesis deals with the design of composition and the study of properties of the ternary binding system based on purposeful ettringite formation, which was subsequently used for the preparation of self-leveling floor materials, specifically self-levelling underlay and thin-layer floor screed. In the designed compositions of the mixtures is then focused attention on optimizing the dosage of two kinds of plasticizer agents, followed by assessing their impact on the technological properties of these materials. A
Share - Bookmark